English versionDeutsch version
Polska 	zwolnienieMagyar változat
??????? ??????Versión en espa?ol
Rally-Mania.cz

/ Zpět na přehled článků

Nicolas: Peugeot S2000 se hodí do regionálních šampionát? - s N4 v MS se asi nepom??í

02.03.2006 12:00
Tisknout článek
Kategorie : WRC; zobrazeno : 5475x


Již p?ed dv?ma týdny prosákly do médií první fotografie a informace o konceptu Peugeotu 207RCup S2000, který byl v t?chto dnech oficiáln? p?edstaven na Ženevském autosalónu. O vývoji vozu i nové kategorii S2000 hovo?í sportovní šéf Peugeotu Jean-Pierre Nicolas.
Šéf sportovní odnože Peugeotu Jean-Pierre Nicolas dokazuje, že se francouzská automobilka neoto?ila k automobilovým sout?žím zády, když tovární tým Peugeot Sport ukon?il v roce 2005 své aktivity v mistrovství sv?ta. Namísto speciálu WRC nyní francouzský výrobce vyvíjí v?z kategorie S2000, který využijí soukromé a dce?inné týmy zna?ky. Oficiální jméno nového modelu zatím z?stává neznámé a pracuje se pouze s ozna?ením 207RCup. "Jde o marketing," vysv?tluje Jean-Pierre Nicolas. "Celý tento projekt za?al zvláštní trojkolkou, kterou jsme p?edstavili ve Frankfurtu a ta nesla ozna?ení '207Cup'. Toto 'vozítko' m?lo lidem umožnit trochu nahlédnout do budoucnosti. 207RCup je další studie založená na bázi pravidel pro novou kategorii S2000. 'R' v názvu odkazuje k rally a 'Cup' zna?í sportovní ideu modelu, navazující na produk?ní verzi dvojkolky 207RC – závodního 'enka' pro soukromníky a nadšence. I když 'Cup' v názvu by k tomu mohl zavád?t, nepo?ítáme s vypsáním poháru t?chto voz?. Ve srovnání s 207RC, se model 207RCup S2000 bude lišit v detailech - jiné bude t?eba zadní k?ídlo – ale celkov? budou mít oba typy podobný vzhled." Peugeot tedy oživuje projekt Kit Car mající desetiletou historii. "Mnohem více než desetiletou," up?es?uje sportovní šéf Peugeotu, "tato tradice sahá 20 let zpátky až k model?m 205, poté 306, 206 a nyní 207. Vždy když Peugeot p?edstavil novou závodní verzi, ve stejné dob? se objevil i nový civilní model." 207RCup bude pohán?t motor EW10 poskytující výkon až 280 koní. Tento typ byl využit i v p?edchozích verzích skupiny N. "Tento motor má ideální p?edpoklady pro novou kategorii. Auto už je z velké ?ásti postavené, ale ješt? objednáváme n?které požadované komponenty. Nicmén? držíme se ?asového harmonogramu." "I když je nový v?z zcela odlišný od 307 WRC, využíváme n?které poznatky. Hlavním požadavkem, jehož se p?i designování vozu držíme, je ur?itá cenová hranice a ta je natolik nízká, že nem?žeme používat stejné technologie jako ve WRC," pokra?uje Nicolas. "I proto jsou tyto vozy mnohem jednodušší než speciály WRC. Zdá se nám, že regule nové kategorie jsou dob?e promyšlené." "Jelikož jde o nový projekt, máme i úpln? nového šéfinženýra Bertranda Valleta, který se jako testovací inženýr podílel na projektu 307 a m?l na starosti i vývoj S1600 v roce 2005." "Jsme si v?domi toho, že p?evodovka Sadev není bezproblémová, ale máme št?stí v tom ohledu, že náš v?z nasadíme pozd?ji než další výrobci. Myslím, že potíže budou odstran?ny, protože Sadev vzhledem k nízkým náklad?m na kategorii odvádí dobrou práci. Cena je samoz?ejm? d?ležitým faktorem, ale spolehlivost je nezbytná." Náš plán vypadá následovn?: do konce kv?tna 2006 chceme mít postavený v?z a na po?átku ?ervna za?ít s testováním. Vývoj vozu bude pokra?ovat do konce roku a médiím bude model p?edstaven už na konci zá?í. Podle plánu by tedy m?l být p?ipraven na za?átek sezóny 2007. Startovat bude pouze pod hlavi?kou soukromých tým?, nikoli s oficiálním nasazením výrobce. P?edpokládáme, že se našimi zákazníky stanou importé?i a dce?inné spole?nosti." A jak se Peugeot staví ke kategorii S2000? "Myslíme si, že nejv?tším problémem kategorie je její jméno! Pojmenovat n?co '2000' – to není nejlepší nápad! Proto máme jiné ozna?ení. D?lali jsme studie a došli k záv?ru, že název '2000' evokuje n?co, co se stalo p?ed šesti lety! A samoz?ejm? velkou neznámou je to, jak se S2000 pom??í s vozy t?ídy N4 - i když FIA chce aby tyto vozy byly srovnatelné. Ale já se obávám, že to je nemožné. Myslím si, že budoucnost kategorie S2000 je v regionálních šampionátech, kde m?že být opravdovou špi?kou. Tato auta dob?e vypadají a mají p?kný zvuk. Bylo by dobré, kdyby byly top-kategorií v národních mistrovstvích, ale i kdyby mohly sout?žit v mistrovství sv?ta." Eurosport nedávno p?išel s možností podpory projektu S2000, resp. ?ty?dílného šampionátu pro novou kategorii. "Zatím nepadlo žádné konkrétní rozhodnutí, ale Eurosport chce se S2000 ur?it? n?co ud?lat. Domnívám se, že idea vlastního šampionátu by mohla být dobrá pro vytvo?ení image nové kategorie." Zdroj: www.wrc.com Foto: Peugeot Lara

/ Zpět na přehled článků

Rychlé hledání
ČSOB Pojišťovna
Nejvýhodnější povinné ručení online. s 10% slevou
Srovnejto.cz - výhodné pojištění vozidel s možností porovnání
Nejlevnější povinné ručení online od největšího poskytovatele online pojištění v ČR - ePojisteni.cz.
Najděte si nejlevnější operativní leasing pro soukromé osoby snadno a rychle.
Kalkulačka povinného ručení - ušetřilo s námi 91 % řidičů, buďte mezi nimi i Vy.

/Krizovka Thierry Neuvilla na vytočenou šestku [VIDEO]

/ Další video...